Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w MONS Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w MONS

O szkole

MISJA SZKOŁY

Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli, z siedzibą w Mons podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce. Nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.
Misją szkoły jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju poprzez: nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim, ułatwiając im powrót do polskiego systemu edukacji, krzewienie kultury polskiej oraz metodyczne i merytoryczne wspomaganie nauczycieli uczących języka polskiego i wiedzy o Polsce. Szkoła realizuje ramy programowe kształcenie uzupełniającego dla szkół polski za granicą w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce (elementy historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie).

UCZNIOWIE I NAUCZANE PRZEDMIOTY

Do szkoły, na wszystkie poziomy edukacyjne, przyjmowane są polskie dzieci, których rodzice zostali oddelegowani do pracy na stanowiska wojskowe lub cywilne w strukturach NATO, a także dzieci mieszkające na stałe w Belgii, w tym pochodzące z rodzin dwujęzycznych.
Zajęcia prowadzone są codziennie w godzinach popołudniowych dla poszczególnych klas. Dla najmłodszych uczniów z klasy I szkoły podstawowej zajęcia odbywają się w soboty.

HISTORIA SZKOŁY

Początek naszej polskiej szkoły datuje się na 26 sierpnia 2002 r., gdzie na terenie Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, w belgijskiej miejscowości Mons dokonano uroczystego otwarcia placówki, figurującej ówcześnie jako Filia Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Brukseli. Wstęgę symbolicznie przeciął kończący służbę na stanowisku Polskiego Narodowego Przedstawiciela przy SHAPE, pan generał dywizji Andrzej Tyszkiewicz, którego wysiłki w dużej mierze przyczyniły się do otwarcia szkoły. Towarzyszył mu obejmujący stanowisko, pan generał brygady Włodzimierz Sąsiadek. W uroczystości udział wzięli dyrektorzy wszystkich sekcji narodowych i kierownictwo Szkoły Międzynarodowej, mieszczącej się na terenie SHAPE. Świadkami inauguracji byli świeżo upieczeni uczniowie i ich rodzice. Pierwszym kierownikiem Filii została pani Katarzyna Zalewska. Jej entuzjazm i wizja szkoły na dobre zapoczątkowały szereg inicjatyw podejmowanych wspólnie z międzynarodowym środowiskiem dydaktycznym SHAPE. Jednocześnie w sercach rosło głębokie przekonanie, że szkoła, w przeddzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, w centrum Europy, będzie dumnie świadczyć o swojej tożsamości i bogactwie narodowym.

Następne lata pracy szkoły wypełniało poświęcenie i zaangażowanie kadry pedagogicznej, jak i rodziców. Na kartach kronik szkolnych wpisały się piękne chwile przywiązania do polskich tradycji i świadomości patriotycznej szkolnego środowiska. Placówka znalazła i utwierdziła również swoje miejsce w środowisku Szkoły Międzynarodowej SHAPE, z którą ściśle współpracuje pod względem kulturalnym.

Od roku szkolnego 2013/2014 Szkołę Polską prowadzi p. Joanna Jurkiewicz.

Od lutego 2020 r. Szkoła Polska mieści się w nowym budynku szkolnym tzw. „czterech nacji” na terenie campusu szkolnego SHAPE International School. Oprócz polskiej szkoły, swoje pomieszczenia mają również: Norwegowie, Włosi i Turcy.

Od 25 czerwca 2020 r. Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Mons nosi imię gen. bryg. Elżbiety Zawackiej.